top of page

Bærekraft

 

Miljøpåvirkning fra bygg- og anleggsbransjen er stor, og vi spiller en viktig rolle i omstillingen til et miljømessig mer bærekraftig samfunn. Vi tilbyr evigvarende produkter med 100% gjenbruksverdi, samt gjenvinning og gjenbruk av det avfallet som oppstår i produksjonsprosessen. 

Vi jobber kontinuerlig med bærekraftig utvikling ved å ta valg som bidrar til langsiktig verdiskapning, og samtidig hensyntar våre viktigste ressurser - mennesker og miljøet. 

 
image.png

FNs 17 bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringer. Alle de 17 målene for bærekraftig utvikling henger tett sammen med bergindustrien. Dette kan leses mer om hos Norsk Bergindustri.

I Larvikittblokka arbeider vi for å omsette de globale målene til konkrete tiltak lokalt i produksjon, både i Klåstad, Tvedalen og sentralt hos kunder. Vi har påvirkning på mange av de 17 målene, men følgende mål vurderes som de vi har best forutsetninger for å bidra til: 

Klima og miljø

Larvikittblokka bidrar til kontinuerlig bærekraftig utvikling via fokus på klima, miljø og energi i alle våre produksjonsprosesser.

  • Bærekraftmål 13: Stoppe klimaendringene​​

  • Bærekraftmål 14 og 15: Livet i havet og livet på land​

 

Sosiale forhold
Larvikittblokka fokuserer på medarbeidere, kunder og samfunn hvor helse og sikkerhet er høyt prioritert

  • Bærekraftmål 3: God helse og livskvalitet

  • Bærekraftmål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn​


Økonomiske forhold

Larvikittblokka forbedrer den økonomiske bærekraften via miljøvennlig teknologi, -prosesser og produkter

  • Bærekraftmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst​

  • Bærekraftmål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur​

 

Ønsker du å vite mer om hvordan vi går frem for  å nå våre bærekraftsmål og hvordan vi jobber med vår Handlingsplan for bærekraft, ta gjerne kontakt.  

bottom of page