top of page

Salgsbetingelser 

Sist oppdatert: 14.04.2023

1. AVTALEN

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så lenge det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende.

2. PARTENE

Selger: Larvikittblokka AS (org.nr. 920 677 479MVA)

Postadresse: Postboks 2221 Stubberød, 3255 Larvik

Besøksadresse: Elveveien 32, 3262 Larvik

post@larvikittblokka.no

Tlf: +47 47 47 94 50

betegnes videre som selger/selgeren.

Selger: Selskapet, institusjonen eller annen foretaksform som utfører bestillingen, eller er skrevet opp som kjøper ved bestilling, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. PRIS

Den oppgitte prisen for tjenesten er eks. mva., og eventuelt andre gebyrer, med mindre noe annet er oppgitt. Prisen er gitt fritt opplastet. Vi gir ut tilbud med og uten transport. Vi gjør også avtaler om spesialtilpassede produkter på forespørsel.

 Det tas forbehold om feil priser, endring i valuta, leverandørers priser og annet som kan endre prisen ved bestilling. Larvikittblokka AS forbeholder seg retten til å endre priser ved uforutsette prisøkninger. Ved delleveranser over lengre tid, kan det være vi endre pris uten forvarsel.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Selger og/eller Selgers partnere, i annonser o.l. eller som er større en 15% av normal utsalgspris, kan selger ensidig slette eller avvise ordre. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen ble oppdaget.

4. AVTALE INNGÅELSE

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Ved inngåelse av avtale ønsker vi opplysninger om: Firma, adresse, organisasjonsnummer, kontaktperson, telefonnummer, fakturaadresse, e-post. Ved bruk av bestillingsskjema på våre nettsider - vil ordren være gjeldene når ordrebekreftelse er mottatt av kjøper.

5. BETALINGEN

Fakturering skjer etter hver levering, ved delleveranse. Standard betalingsfrist er netto 15 dager. Ved henvendelser fra kunde, gjør vi en kredittsjekk før inngåelse av avtale. I noen tilfeller ber vi om forskuddsbetaling. Larvikittblokka AS har salgspant i blokker som er levert og spesifisert i faktura inntil kjøpesum som kommer frem av faktura med evt. tillegg er betalt

6. LEVERING

Alle leveringstider anses som veiledende. Når leveringstid anslås i antall dager, er dette i antall virkedager. All levering avtales direkte med selges. Det kan oppstå forsinkelser i leveranse, grunnen kan være tilgang på stein som vi produsere blokker av.

Ved leveranse bestilt fra Larvikittblokka, så er det selgers ansvar å levere riktige varer i henhold til ordre bekreftelse.

7. ANGRERETT

Angrerettloven gjelder ikke for kjøp/avtaler mellom virksomheter. Selger gir i utgangspunktet ikke angrerett på leveranse av produkter. Ved avbestilling av blokker, ta kontakt fortløpende. 

Evt. retur av blokker må avtales med selger.

8. FORSINKELSE OG MANGLENDE LEVERING

Selger forsøker alltid å levere tjenester så hurtig som mulig. Ved uventede forsinkelser, vil Selger kontakte Kjøper med forklaring på forsinkelse.

9. SELGERENS RETTIGHETER VED KJØPERENS MISLIGHOLD

Selgeren har rett til å heve avtalen og kreve tilbake det som allerede er levert, dersom kjøperen vesentlig har misligholdt avtalen. Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side, har selgeren også rett til å heve avtalen. Selgeren kan kreve at kjøperen retter opp i misligholdet, for eksempel ved å betale det som skyldes eller levere produkter tilbake.

Hvis kjøperen ikke betaler det som skyldes, kan selgeren holde tilbake levering av varer eller tjenester til kjøperen betaler, eller selge varen eller tjenesten til en tredjepart og kreve erstatning fra kjøperen for eventuelt tap.

Ved forsinket betaling kan selgeren kreve renter og inkassogebyr, og ved manglende betaling kan kravet bli sendt til kjøperen og gebyr etter inkassoloven kan påløpe.

Det er opp til selgeren å dokumentere misligholdet og at selgeren har rett på eventuelle rettigheter som følge av dette. Selger plikter også å følge eventuelle frister og prosedyrer som er avtalt i avtalen eller fastsatt i lovverket.

10. PERSONOPPLYSNINGER

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

11. FORCE MAJEURE

Er selger forhindret fra å levere tjenesten under urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selgere fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle tjenestes tilhørende kjøpesum.

12. KONFLIKTLØSNING

Enhver tvist eller uoverensstemmelse som gjelder denne avtalen skal søkes løst i minnelighet og hver av partene skal etter beste evne søke å bidra til en forhandlingsløsning.
Tidligst 30 dager etter at en av partene skriftlig har krevd forhandlinger, og uten at dette har ført frem til en løsning, kan partene bringe en tvist inn for domstolene for forliksklage eller stevning.

13. ENDRINGER OG OPPDATERINGER I AVTALEN

Selger forbeholder seg retten til når som helst å endre vilkårene i denne avtalen, uten å måtte varsle om dette.

bottom of page